Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA
2021. április 26-án (hétfő) és 2021. április 27-én (kedd) 08.00 – 15.00 óra között lesz.
A beiratkozás a járványügyi rendelkezéseket figyelembe véve történik az intézményben.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2.) bekezdése értelmében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjáról legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) szintén a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden óvodaköteles gyermek felvételi kérelme teljesítve van és a férőhelyek száma ezt lehetővé teszi.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (Születési anyakönyvi kivonat vagy Személyi igazolvány),
– a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
– a gyermek TAJ kártyáját
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A döntés elleni jogorvoslati eljárás a döntést követő 15 napon belül nyújtható be.

Nagyar, 2021. március 25. Szilágyiné Varga Ibolya
                                                                            intézményvezető